Stanovisko jednotlivých členů staršovstva k současné situaci ve sboru

Radek Matulík

Současná komplikovaná situace ve sboru a nedorozumění, které jsme dosud nedokázali překonat, vznikly, protože jsme uplynulé dva, možná až tři roky nenašli odvahu říct si ve staršovstvu otevřeně a bez postranních úmyslů, co si každý přeje sám za sebe, co očekává od sboru, od faráře. Část lidí ve staršovstvu i sboru chtěla zásadní změnu, ale do dnešního dne ji srozumitelně a jasně nedokázala formulovat. Proto se tak obtížně hledá způsob, jak odpovědět na mnohé reakce či jak dát celému sboru jasné informace. Výrazně větší část sboru si změny nepřeje, ale běh událostí nás bohužel před ně postupně stejně postaví. Vidím to jako velké selhání staršovstva, ale stejně tak vidím naději a prostor pro nové staršovstvo, které by mělo v prvé řadě obnovit důvěru ve sboru.

Pěkný večer

Radek

Romana Plischková

I já se pokusím o osobní pohled:

Jsem velmi smutná ze situace, uprostřed které stojím. Stále přemýšlím, kde a proč napětí vzniklo, co jsem já mohla a měla udělat, a především, co mohu udělat teď.

Naši starší jsou osobnosti s mnoha odlišnými názory i osobními ambicemi, což je na jednu stranu dar, ale na druhé straně je to velká zátěž při hledání společného stanoviska.

Tříbení názorů v minulosti přerostlo do nesplněných očekávání, které nejspíše vinou ostychu, že o osobních a nepříjemných věcech se nemluví, vyústilo v nešťastný návrh na posledním řádném zasedání staršovstva před volebním shromáždění, začít s hledáním nového faráře. Přes ostrou diskusi, které se rozpoutala a přes snahu přesvědčit navrhovatele, že podat tento návrh v tento čas je nedobré, že návrh není dostatečně odůvodněn a prodiskutován, tak byl návrh opětovaně podán a byl přijat těsnou většinou. Toto prohloubilo napětí a rozkol mezi staršími, který dle mého názoru vznikl předtím zejména vleklými debatami nad smysluplností dostavby a snahou najít společné stanovisko k tomuto projektu, což se nikdy nepodařilo. Vedle toho spolupráce farářů, resp. faráře a kurátora nebyla a není dobrá a my jsme neuměli o tom otevřeně mluvit.

Omlouvám se za sebe i za staršovstvo, kterého jsem nyní členem, že nejsem schopna já, natož staršovstvo jako celek, reagovat na všechny Vaše podněty. I když je atmosféra v současném staršovstvu výrazně pozitivnější a konstruktivnější než byla dříve, přesto je velmi náročné až vysilující při on-line jednáních dospět ke společnému stanovisku. Cítím dluh v reakci a zároveň už nevidím smysl hledat společné stanovisko k podnětům, které přišly v jiné situaci, a taky cítím veliké osobní vyčerpání. Navíc držíme krédo, že se budeme pracovat na smíru, a pak je naprosto nemožné reagovat smířlivě na dopisy, které ke smíru nevedou.

Věřili jsme, že co nejdříve uskutečníme řadu besed a volbu nového staršovstva, ale dnes nevíme, kdy se toto podaří. Byli jsme nuceni zahájit hledání nového faráře. Hledáme jiné cesty ke zlepšení informovanosti a předem děkujeme za Vaše konstruktivní myšlenky, jak situaci pomoci.

Já osobně se moc těším, až budu hledat místo v kostele a budu moci Vás pozdravit pozdravením pokoje.

Romana

David Kupilík

Ahoj.
Posílám své stanovisko:
Vůbec mě netěší, v jaké nelehké situaci se nacházíme.
Staršovstvo po oznámení odchodu Lenky Ridzoňové pravidelně probíralo nastalou situaci a hovořilo o plánech a budoucnosti sboru. Dokonce k tomu byly svolané schůze i v prázdninových měsících roku 2019. Vše vlastně vyvrcholilo na březnovém staršovstvu 2020 (před plánovanou volbou nového staršovstva, které nemohlo být uskutečněno vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu), kdy po zvážení současného sborového, ale i celocírkevního dění bylo větší částí tehdejšího staršovstva (v poměru 8:5) vyslán novému staršovstvu vzkaz, že má být zahájeno hledání faráře, aby sbor v budoucnu nezůstal neobsazen. Je smutné, že uvedenou skutečnost nebylo již možné na sborovém shromáždění předložit a vysvětlit.
Po roce debat, pokusů o vysvětlování, ale také osočování, které vyústilo v rezignaci několika starších (kteří se k uvedenému nyní nemohou vyjádřit), bylo opětně odsouhlaseno, že je potřeba hledat faráře. To je ale zcela logické po prohlášení Pavla Pokorného, že po srpnu 2022 skončí v našem sboru s dodatkem, že jeho ukončení může být i dříve, když bude povolán jinam (např. do synodní rady, kam má převažující nominace z jednotlivých seniorátů).
Je mi líto, že jsme jako staršovstvo nedokázali najít společné odpovědi na všechny dopisy, které jsme obdrželi. Stejně tak pro nesoulad názorů jsme nereagovali na proběhlou anketu, kterou vytvořili Martin Fendrych, Vladimír Urbánek a Věra Váchová. Do ankety jsem se nezapojil. Uvedený text ankety nebyl v souladu s názorem staršovstva a návodné odpovědi směřovali za jistým výsledkem, což zklidnění situace nepomohlo.
S přáním Božího pokoje, moudrosti a požehnaných velikonočních svátků
David

Pavel Kočnar

Stejně jako ostatní jsem si vědom dluhu uspokojivé odpovědi staršovstva na četné emailové dopisy, které v průběhu měsíců přicházely jako reakce na situaci ve sboru. S jejich narůstajícím počtem narůstal i tento dluh. Jak četné diskuse uvnitř stávajícího staršovstva ukázaly, podstatným důvodem byla neschopnost ba nemožnost najít jednotný postoj k této situaci a formulovat většinově přijatelnou odpověď. Také se domnívám, že nikdo ze starších se nechtěl pouštět do individuální odpovědi na dopisy adresované celému staršovstvu. Tolik moje úvodní vysvětlení k mlčení, které určitě nebylo ignorací, byť tak na některé působit mohlo.

Rád bych se nyní v několika bodech vyjádřil k těm nejspornějším momentům nedávné historie.

1. Rozhodnutí staršovstva dne 4.3.2020 o hledání nového faráře na základě hlasování jsem svým hlasem nepodpořil. Dle mého názoru tomuto zásadnímu rozhodnutí nepředcházela klidná a věcná debata o nejvlastnějším smyslu našeho střešovického směřování, která by byla navíc opřená o seriózní průzkum potřeb a názorů široké členské základny. Krátce řečeno, staršovstvo nebylo k hlasování o tak zásadním rozhodnutí s dalekosáhlým dopadem na celý sbor dostatečně připraveno. Legitimitu hlasování coby navýsost demokratického nástroje nezpochybňuji. Pro zachování této legitimity je ale zásadní, kdy a v jaké situaci a atmosféře se tento nástroj použije. Za své pochybení považuji, že jsem si tyto okolnosti tehdy neuvědomil a do debaty s nimi nevstoupil.

2. K průzkumné „anketě“, kterou 10.11.2020 dopisem sboru iniciovali Martin Fendrych, Vladimír Urbánek a Věra Váchová, jsem se nevyjádřil. Důvod: způsob odpovědi výběrem některé z předem definovaných možností mi není blízký a také jako starší jsem chtěl stát mimo tento průzkum. Dopis nepovažuju za šťastně formulovaný; těm, kteří ho označili za manipulativní či návodný, rozumím, i když obsahově s ním problém nemám. Myslím, že k jednotě sboru nepřispěl a neprospěl ani Pavlu Pokornému, navzdory odpovědím, v nichž jeho podpora jednoznačně převažovala. Zároveň nezpochybňuju upřímnou snahu autorů získat objektivní informaci o farářských preferencích, které jsme před tím neměli. Pro mě byl výsledek snad jen potvrzením toho, co jsem nějak přirozeně vnímal u sebe i většiny ostatních, že k hledání nového faráře v inkriminované době nebyl důvod.

3. Neberu na lehkou váhu další dopisy, které přicházely od zástupců mládeže i jednotlivců a které mi odkrývaly hlubší vrstvy. Protože většinou směřovaly ke konkrétním adresátům a starším byly přeposílány, nepovažoval jsem za vhodné se k nim vyjadřovat. Nemohu to udělat ani nyní, obsahovaly narážky i na osobní neshody, u nichž jsem nebyl.

4. Rezignace části starších mě zaskočila, myslím, že k uklidnění atmosféry ve sboru nepřispěla. Rezignační dopis obsahuje pro mě nedostatečné argumenty, některá obvinění uvedená jako důvody rezignace jsou pro mě nekonkrétní.

5. Současné staršovstvo v žádném případě nezastupuje tu „druhou stranu“. Zbyli ti, co zbyli a společně se snažíme o vzájemné pochopení, zklidnění situace a zajištění života (chodu) sboru, jak to současné podmínky dovolují. Také hledání nového faráře ještě před volbou nového staršovstva vyplývá z časové tísně, kdy je zřejmé, že Pavel Pokorný skončí v našem sboru nejpozději v červenci 2022. Skupina tří starších, která tím byla konsenzuálně pověřena, svůj úkol ukončí v okamžiku zvolení nového staršovstva. Velmi stojíme o to, aby se na této důležité fázi sborového života podíleli svými návrhy všichni členové sboru. Naše kroky a jednání hodláme pečlivě zvažovat a konzultovat s celým staršovstvem právě s ohledem na charakter našeho sboru. A to vše s nadějí, že o povolání nového faráře již rozhodne nové staršovstvo.

Pavel

Alena Fendrychová

Považuji rozhodnutí staršovstva z loňského března nekandidovat již faráře Pokorného na sbor po srpnu 2022 za chybné. Nebylo nejen konzultováno se členy sboru, nebylo ani avizováno, že o takovém závažném kroku budeme rozhodovat na posledním řádném staršovstvu před plánovaným VSS. Sborová debata 13 září a následná anketa ukázaly velikou podporu, kterou farář ve sboru má.

Staršovstvo, jak před rezignací některých starších, ani to současné, nedokázalo členům sboru důvody tohoto rozhodnutí vysvětlit.

Přihlásila jsem se do komise, která má vybírat nového faráře z toho důvodu, že mi velmi záleží na tom, jaký bude ve Střešovicích příští farář. Situace koronaviru nám zatím neumožňuje zvolit nové staršovstvo, které by mělo nového faráře vybírat. Nevíme, co nás v budoucnu čeká a nechceme nechat sbor bez faráře, alespoň ne po dlouhou dobu.

Přesto si stále myslím, že nejlepší volbou pro sbor by bylo, aby farář Pokorný pokračoval i v dalším funkčním období v našem sboru, protože nám stále má co nabídnout. Může se však naopak stát, že odejde již předčasně. I proto se musíme po dalším faráři poohlížet.

Co se týče informování sboru, staršovstvo se o to sice snaží, ale evidentně se mu to nedaří. Podle mého názoru se potřebujeme sejít a o těchto věcech se pokusit otevřeně mluvit při debatě v kostele, až to situace dovolí. Věřím, že pokud dokážeme být dost otevření a ochotní vnímat i ty druhé, že se mnohé napětí ve sboru uvolní a my budeme schopni se posunout dál.

Alena

Tomáš Fendrych

Proč jsme nereagovali.

Události v našem sboru po 4. březnu nás všechny zaskočily a vyvedly z míry. Rozruch se ze staršovstva rozšířil mezi členy sboru a ti začali staršovstvu dávat zpětnou vazbu. Staršovstvo nebylo zvyklé příliš se sborem komunikovat, o to se staral téměř výhradně předseda staršovstva. Místo voleb nového staršovstva v březnu přišla pandemie a nouzový stav. Práce staršovstva byla tehdy nepravidelná. Na jednotlivé podněty, které přicházely, jsme se ale snažili reagovat. Po nedělních ohláškách 8. listopadu nastala doslova komunikační smršť někollika desítek e-mailů včetně ankety na podporu bratra faráře. 20. listopadu rezignovalo 6 presbyterů a krátce na to dvě náhradnice. Další změnou byla 4.12. rezignace bratra faráře na funkci předsedy staršovstva. V té jej musel nahradit kurátor sboru. 5. 12. vydává staršovstvo dopis všem členům sboru, ve kterém reflektuje situaci a vyzývá ke smíru. Na mimořádné schůzi 16.12. řeší rozdělení práce na zbylé členy staršovstva , kterých je místo 22 nyní jen 12. Došlé podněty a dopisy jsou uspořádány, k mnohým z nich však nelze dosáhnout společné jednotné stanovisko. Strašovstvo řeší možnost konání sborového shromáždění náhradním způsobem a aktualizuje kandidátku pro odložené volby staršovstva. Rozhodlo o vytvoření platformy pro zveřejnění názorů a podnětů členů sboru. Do situace významně promlouvá dopis Pavla Pokorného z 2. února, ve kterém potvrzuje ukončení své práce ve sboru nejpozději k 31.7.2022. Domnívám se, že staršovstvo , ač oslabené o 8 členů, se přes mimořádnou situaci ve sboru i ve společnosti snaží poctivě pracovat , ale problémů je víc, než dokážeme zvládnout.

Co teď.

Máme pocit, že i poté, co bratr farář oznámil jednoznačně, že ve sboru končí příští rok a možná dřív, rozdělení ve sboru trvá? Co kdybychom zkusili hledat, co nás spojuje: není to zaujetí, starost a vášeň pro střešovický sbor? Jsem přesvědčen, že všichni hledáme, co je dobré pro náš sbor. Někteří klademe důraz , aby to dobré bylo zachováno, někteří vyhlížejí změnu, která umožní to dobré dále rozvinout . Změna přináší riziko, že se to dobré se může pokazit. Neúmyslně, ale taky záměrně. Mluvme tedy spolu v této společné starosti o náš sbor. V důvěře, že ten druhý to přece taky myslí dobře.

Tomáš