6. prosince 2020

Bratři a sestry,

slíbili jsme, že Vám dáme vědět, co následovalo po Vašich odpovědích na naše dotazy a poté, co jsme výsledek tázání zaslali 18. listopadu 2020 střešovickému staršovstvu.

19. a 20. listopadu jsme obdrželi dva emaily od presbytera Pavla Kočnara, který ocenil naši anketu jako impuls k otevřenému dialogu a mezi důležitými úkoly nejbližší doby zmínil snahu o obnovu vzájemné důvěry, pokračování v otevřené debatě a dialog o smyslu sborového společenství. Jsme mu za jeho reakci vděčni. Zatím se jednalo o jedinou reakci ze strany staršovstva.

Od kurátora či dalších presbyterů jsme nedostali žádnou odpověď, což je ovšem pochopitelné, neboť se ve staršovstvu vzápětí odehrála poměrně velká změna.

20. listopadu 2020 rezignovalo šest presbyterů: Patrik Pospíšil, Lukáš Kuboň, Monika Žárská, Petr Jankovský (místokurátor), Pavel Keprta a Petr Ryšavý. Později rezignovaly ještě dvě náhradnice: Libuše Kohoutová a Martina Hájková.

Rezignační dopis šesti presbyterů byl rozeslán, mimo jiné v něm stojí: „…zdůrazňujeme, že jsme nepodlehli nátlaku dopisů, výzev či anket“. A také: „I nadále, a ve shodě s řády naší církve, jsme přesvědčeni o tom, že rozhodování o personálních otázkách nemá být ve farním sboru z dobrých důvodů ovlivňováno výsledky plebiscitů.“

K tomu bychom rádi dodali, že jsme nevyvíjeli na nikoho žádný nátlak. Pouze jsme chtěli vědět, co si aktivní členové sboru myslí o rozhodnutí starších hledat nového faráře, o současném faráři a o nedostatečné informovanosti společenství o dění ve staršovstvu. Zároveň nevyvíjíme žádný nátlak na Pavla Pokorného. Naším přáním je, aby byl v rozhodování o své budoucnosti zcela svobodný. Jsme velmi rádi, že má ve sboru silnou podporu, že mnoho členů sboru (včetně těch, kteří si přejí změnu na postu faráře) jeho práci oceňuje. Jsme mu za to vděčni, a to jsme chtěli vyjádřit.

Dále dodáváme, že nás ani nenapadlo „rozhodovat o personálních otázkách“ v plebiscitu. Naším cílem bylo ukázat, jakou podporu má stávající farář a jak se naši bratři a sestry dívají na fakt, že o plánované zásadní změně a o jejích důvodech zhola nic nevěděli.

Od chvíle, kdy jsme rozeslali svoje dvě (opět dodáváme a přiznáváme nedokonalé) otázky, jsme všichni tři velmi intenzivně debatovali s každým, kdo o to projevil zájem, ať už osobně nebo mailem. Jednalo se o rozličné názory, často i velmi odlišné od našich, přesto máme pocit, že taková debata má smysl a děkujeme za ni.

Po osmi rezignacích zaslalo staršovstvo 5. prosince 2020 členům sboru dopis, který najdete celý pod tímto mailem. V něm je zcela zřetelná sebereflexe presbyterů. Za přátelský tón dopisu jsme vděčni.

Najdeme v něm mimo jiné naději, že „osobní rozhovory povedou k porozumění a zmírnění napětí“. Dále fakt, že jako hlavní úkol staršovstvo v tuto chvíli vidí „práci na smíru a přípravu volebního shromáždění“. A nakonec i oznámení, že „další kroky týkající se budoucnosti našeho sboru a jeho faráře ponecháváme na nově zvoleném staršovstvu“.

My tři jsme Vám všem vděčni, že jste se k dění ve sboru vyjádřili, ať už jste se vyslovili pro hledání nového faráře, nebo pro vyčkání do doby, než proběhne sborová debata a než starší členům společenství vysvětlí své obavy a představy. Přejeme Vám tichý advent, v němž se opět setkáte se zázrakem Ježíšova příchodu, bez něhož by nás sbor neměl žádný smysl.

Věra Váchová, Vladimír Urbánek, Martin Fendrych