Kdo jsme

Jsme křesťané, evangelíci. Naše poslání vystihuje Ježíš slovy:

„Miluj Pána Boha a miluj bližního jako sebe samého.“

A k tomu připojuje mistr Jan Hus:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí.“

A myslíme, že láska a pravda jsou dobré nejen pro nás, ale pro celou lidskou společnost i pro němé stvoření.

Co děláme

Lidé

Dalibor Antalík

zastupující farář

antalik@kostelusalvatora.cz

Dalibor Antalik, zastupující farář

Br. farář Dalibor Antalík je administrátor střešovického sboru.

Získal bohoslovecké vzdělání na teologických fakultách v Praze, v Lausanne a v Ženevě. V církevní službě začínal nejprve jako výpomocný kazatel, později jako vikář na farním sboru v Novém Městě pod Smrkem v Libereckém seniorátu a v Bukovce v Chrudimském seniorátu. Roční vikariát absolvoval v seniorátu Pražském, a to u br. faráře Tomáše Trusiny v Benešově. Je kazatelem ve sboru v Praze U Salvátora. Kromě služby v ČCE br. farář Antalík zároveň pracuje jako vysokoškolský pedagog: Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje náboženstvím starověkého Předního východu.

STARŠOVSTVO

správní orgán sboru

 • Alena Gottwaldová
  kurátorka a předsedkyně staršovstva
 • Anna Fendrychová
 • Tomáš Fendrych
 • Pavel Keprta
 • Jaromír Plíšek
 • Petr Posolda
 • Ráchel Ridzoňová
 • Ondřej Roskovec
 • Petr Ryšavý
 • Jiří Schneider
 • Kristina Stránská
 • Vladimír Urbánek
 • Ada Vondrášková
 • Monika Žárská
 • Alena Gottwaldová
  kurátorka a předsedkyně staršovstva
 • Anna Fendrychová
 • Tomáš Fendrych
 • Pavel Keprta
 • Jaromír Plíšek
 • Petr Posolda
 • Ráchel Ridzoňová
 • Ondřej Roskovec
 • Petr Ryšavý
 • Jiří Schneider
 • Kristina Stránská
 • Vladimír Urbánek
 • Ada Vondrášková
 • Monika Žárská

Františka Keprtová

sborová sestra

cce.stresovice.sestra@gmail.com

Ve Střešovickém sboru vyrostla, kteroužto skutečnost shledává ve svém životě jako důležitou, neboť se rozhodla pro studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlově (obor Sociální a pastorační práce). Co bude pak, zatím neví, ale nejvíce ji láká práce s mentálně postiženými, kterým se věnuje už od svých 15 let. V minulém roce se začala angažovat jako dobrovolnice ve stacionáři pro mentálně postižené děti a zároveň se stala osobní asistentkou pětiletého chlapečka postiženého Angelmanovým syndromem.
Ve svém volném čase se věnuje především hudbě – konkrétně zpěvu. Také se jako členka pražského seniorátního odboru mládeže snaží podílet na přípravě programů pro evangelickou mládež a účastní se našich dětských táborů jako táborová vedoucí a zdravotnice.

ČESKOBRATRSKá církev evangelická

Jsme jeden z více než 200 farních sborů (farností) Českobratrské církve evangelické, která vznikla těsně po vzniku Československa v roce 1919 sloučením dvou protestantských církví – reformované (kalvínské) a luterské.

O životě a činnosti farního sboru rozhodují především jeho členové. Nejméně jednou ročně jsou všichni zváni na sborové shromáždění, kde mohou promluvit, podávat návrhy a přijímat usnesení, volit faráře a správní orgán (staršovstvo), který činnost společenství řídí.

Více o naší církvi se dozvíte na jejích oficiálních stránkách www.e-cirkev.cz.

PARTNERSTVí

Dlouhodobě udržujeme partnerství s několika sbory / farnostmi v zahraničí a s řadou institucí v Česku:

 • Luterský sbor německého jazyka v rumunském Sibiu/Hermannstadt – každoročně společné putovní tábory s mládeží.
 • Víra a světlo – sdružení rodin s dětmi s postižením a jejich přátel; střešovický sbor spolupracuje s místním sdružením Svatojanské mušky.
 • Domov sociálních služeb Vlašská – navštěvujeme klienty, podporujeme činnost tohoto Domova.

FINANCOVÁNÍ

Všechny farní sbory Českobratrské církve evangelické jsou ze zákona samostatné hospodářské jednotky.

Veškerá činnost střešovického sboru je hrazena z dobrovolných členských příspěvků (salár) a z darů členů i nečlenů. Dary je možno si odečíst z daňového základu. Faráři jsou zaměstnanci církevního ústředí; sbor na jejich platy odvádí finanční příspěvek do ústřední pokladny (personální fond).

Sbor dále přispívá na seniorátní a celocírkevní aktivity každoročními odvody (repartice). Kromě těchto „provozních“ nákladů vybíráme finanční prostředky i na další konkrétní cíle. Jedná se hlavně o sbírky na pomoc potřebným lidem, charitativní projekty v zahraničí a jiné. Více informací, včetně konkrétních informací jak přispět, naleznete v sekci Pomáhejte s námi.