Dopis staršovstvu ze dne 17. listopadu 2020

Milé presbyterky, milí presbyteři, milý bratře faráři,

my, níže podepsaní, obracíme se na Vás kvůli dopisu sestry Váchové, bratra Urbánka a bratra Fendrycha (dále jen autoři). Dopis posíláme v příloze.

Tento dopis byl v úterý 10. listopadu 2020 rozeslán autory mezi členy sboru. V dopisu se autoři snaží popsat debatu o personálním obsazení postu faráře, která se v našem sboru odehrává již několik měsíců. V závěru vybízí adresáty k vyplnění google formuláře, ve kterém má člověk vyjádřit svůj postoj k hledání nového faráře.

My, níže podepsaní, se sice neshodneme na všech aspektech aktuální situace v našem sboru, cítíme však potřebu se vymezit vůči formě a nástrojům, které autoři zvolili.

Považujeme za nevhodné vyžádat si sborový mailing list proto, aby kdokoli ze členů mohl sbírat podpisy pro vlastní anketu, podpořenou poměrně zaujatým textem říkajícím pouze půlku pravdy. Nikde se totiž autoři nezmiňují, co bylo důvodem staršovstva pro hledání nového faráře. Po přečtení dopisu si tak člověk neznalý situace musí myslet, že staršovstvo se bezdůvodně snaží bratra faráře vyhnat. Nerozumíme tomu, proč se o postojích autorů, byť jde o sborové záležitosti, má dozvědět celý sbor skrz hromadný email. Přiložený google formulář vnímáme jako naprosto zbytečný nástroj, který fakticky nemůže o čemkoli rozhodnout. Nenahrazuje rozhodnutí staršovstva, nenahrazuje výroční sborové shromáždění (dále jen VSS). Klíčové rozhodnutí o budoucím směřování sboru musí udělat členové právě na VSS, nehledě na data ve formuláři.

Z těchto důvodů vidíme celý dopis jen jako nástroj pro vyvolání emocí a jako touhu ukázat prstem na domnělé “viníky” něčeho, co autorům není po chuti.

Bratra faráře si všichni velice vážíme jako člověka i jako kazatele, chceme však vyjádřit jisté zklamání z toho, že na zmíněný dopis doposud nereagoval. Vzhledem k tomu, že se obsah dopisu a vlastně i celá situace v kostele týká primárně jeho osoby, čekali bychom, že k dopisu obdržíme jeho vyjádření. Fakt, že jsou členové v dopisu dokonce vyzváni k hlasování v anketě, naše očekávání ještě umocňuje.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že tento dopis není zamýšlen jako kritika něčího postoje na aktuální situaci v našem kostele. Situace je relativně složitá, a každý může mít svůj názor na jednotlivé aspekty. Chceme jen vyjádřit nesouhlas s formou zmíněného dopisu a ankety, a dále vyzvat bratra faráře k vyjádření.

Přejeme požehnanou dobu předadventní.

Autoři dopisu:

Ema Pospíšilová

Šimon Pospíšil

Jan Zemánek

Františka Keprtová

Štěpán Keprta

Ráchel Ridzoňová