Stream bohoslužeb

26. 2., FS ČCE Střešovice

Káže Petr Sláma.

1Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
3Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“
4On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“
5Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
6a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
7Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“
8Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
9a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
10Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
11V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Hugo Švec.

Program v týdnu: st 16:30 děti. Mládež ve čtvrtek v Dejvicích. Konfirmandi budou mít schůzku ve čtvrtek 2. 3. zde ve Střešovicích. Biblická hodina s bratrem Antalíkem bude druhý čtvrtek v březnu.

V sobotu starší děti přespaly na faře.

Schůze staršovstva se nekoná první středu v měsíci jako obvykle, ale až 8. 3.

Výroční shromáždění našeho sboru se bude konat 26. března. Připravuje se speciální číslo Evangelíka s přílohou, která obsahuje podklady pro výroční shromáždění. Najdete je v předsíni vytištěné, také je na nástěnce k dispozici QR kód a zítra se zprávy pro sbor budou rozesílat i mailem.

Příští neděli, 5. 3., po bohoslužbách proběhne debata o návrzích a podnětech, které staršovstvo od členů sboru dostane, a o zprávách pro sbor. Podněty vzešlé z této debaty staršovstvo zpracuje a připraví ve vhodné formě pro výroční shromáždění.

Potíže s novou smlouvou na dodávky elektřiny přetrvávají, nefungují světla v kostele a varhany.

Sbírky: Myslíme zejména na archovou sbírku na pomoc pro Turecko a Sýrii po zemětřesení. Sbor odeslal bezprostředně po neštěstí 50 tisíc s tím, že se tato částka nebo aspoň její podstatná část postupně sesbírá. Naléhavě proto tuto sbírku připomínáme.

Začíná také postní sbírka Diakonie ČCE, jejíž výtěžek podpoří školku a školu v Bejrútu.

Dnešní sbírka je sborová.