Hospodin je Bůh, on nás učinil. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Žalm 100,3