Stream bohoslužeb

15. května 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Dalibor Antalík.

15 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“

16 Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“

17 Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!

18 Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“

19 To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“

20 Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: „Pane, kdo tě zrazuje?“

21 Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s ním?“

22 Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“

23 Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc.“

24 To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé.

Ohlášky

V pátek 6. 5. zemřela Světlana Soukupová, roz. Charčenko, Mojmírova manželka.

Příští neděli bude kázat bratr Oliver Engelhardt.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem Antalíkem bude ve čtvrtek 19. 5. 19:00, a konečně už naživo, zde ve sborové místnosti.

V týdnu proběhly úpravy sborové místnosti – malování a broušení i natírání podlahy. Provedlo se to tak rychle nejen proto, abychom to tu měli hezčí, ale i kvůli klubu pro ukrajinské děti, který se hodně rozběhl (v úterý bylo 10 dětí, koncem týdne už 17, a jsou u nás už na celý den).

Chceme obnovit biblické hodiny v rodině, bývaly ve středu, a tak jsme naplánovali na 25. 5. setkání u Žárských na Pohořelci, přijde učitel na ETF Pavel Keřkovský.

Konfirmace nebude v červnu, jak se původně plánovalo, ale až 4. 9. 

Opět se bude konat bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách, tento rok připadne na 28. květen. Pozvánka je na nástěnce a také už na webu.

Sbírka byla určena na potřeby sboru. Sbírka na Křesťanskou službu činila 4.163,-