V poslední době intenzivně uvažujeme a diskutujeme o budoucnosti našeho sboru.

Možným vodítkem pro naši diskusi by mohla být příprava rozvojového plánu sboru. O co jde? Synod naší církve v roce 2019 přijal Strategický plán ČCE, který kromě jiného ukládá všem staršovstvům připravit jednou za šestileté funkční období rozvojový plán, jehož cílem je pojmenovat současný stav sboru a na jeho základě společně uvažovat, jaké jsou možnosti našeho sboru, kam se chceme společně ubírat. Příprava rozvojového plánu může být příležitostí, jak tomuto rozvažování dát konkrétní rámec a dohodnout, jaké kroky a kdy hodláme podnikat, aby se sbor dále rozvíjel.

Synodní rada poslala loni v říjnu sborům k přípravě rozvojových plánů dopis obsahující v užší i širší variantě podněty a náměty, na co by se mělo zaměřit hodnocení současného stavu i vize další cesty v oblasti duchovní či praktické.

Příprava rozvojového plánu na základě diskuse ve sboru bude jedním z prvních úkolů nově zvoleného staršovstva, které určí rámec sborové diskuse případně rozhodne, zda k ní přizveme někoho dalšího jako rádce či nezaujatého moderátora. Pokud diskusi o rozvojovém plánu sboru dobře připravíme, mohla by napovědět, kam směřujeme a jaké kroky chceme učinit, abychom se přiblížili cíli, který si stanovíme. Při tom jistě nebudeme zapomínat, že růst je darem Ducha svatého, který křísí, obživuje a činí nové věci.

Debata nás čeká po prázdninách, ale můžeme se na ni chystat. Každý sám za sebe i ve vzájemném rozhovoru hledejme odpověď na některé z těchto otázek:

– jak byste charakterizovali svůj sbor (tradiční, otevřený, liberální, konzervativní atp.)

– jaké jsou bohoslužby (zvěst evangelia, liturgie, svátosti, zpěv, srozumitelnost, aktuálnost, otevřenost pro příchozí)

– jaké jsou vztahy ve sboru, jaká je vzájemná komunikace

– jaké je věkové a sociální složení sboru (děti, mládež, střední generace, senioři)

– jak pracuje staršovstvo, jaká je spolupráce s farářem

– jaký máme vztah k obci, veřejnosti, misii, ekumenickému společenství

– jak probíhá pastorace, jaké poskytujeme sociální služby

– jaké máme vztahy k sousedním sborům, seniorátu, povšechnému sboru, vedení církve

– jaké máme zdroje financí (salár, dary, nájmy aj.), jaké máme nemovitosti a v jakém stavu, jak je využíváme

– jaký typ sboru chceme utvářet, co je pro nás podstatné (bohoslužby, aktivní účast laiků, misie, vztah k obci, diakonie, …)

– jak vidíme sbor za 6 let – způsob zvěstování a zbožnosti, formy setkávání, spolupráce se sousedními sbory, v rámci ekumeny

– jaké budou zdroje našeho financování

– na jaký úvazek chceme mít faráře, jiné zaměstnance (pastoračního pracovníka, sborovou sestru, varhaníka, kostelníka)

– co plánujeme v dalších 6 letech podniknout s našimi nemovitostmi – opravy a nové stavby

Písemné příspěvky bude možno uveřejnit mezi názory na našich internetových stránkách.

Jiří Schneider