Stream bohoslužeb

5. 3., FS ČCE Střešovice

Káže Hugo Švec.

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
8Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“
9Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“
10Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
11Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.
12Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?
13Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Jiří Nečas.

Program v týdnu: st 16:30 děti. Mládež ve čtvrtek v Dejvicích. Konfirmandi budou mít schůzku až 16. 3., tento týden ne. 9. 3. v 19:00 jsou všichni zváni na biblickou hodinu s bratrem Antalíkem.

Ve středu 8. 3. se od 18:30 koná schůze staršovstva, poslední před výročním shromážděním našeho sboru, které bude 26. března.

Nyní po bohoslužbách jsme zváni na debatu o návrzích a podnětech, které dostalo staršovstvo od členů. Záměrem je co nejlepší příprava na výroční shromáždění, i když návrhy a podněty mohou zaznít i přímo na shromáždění, přihlásit se může každý účastník.

V neděli 19. 3. v 15:00 jsme zváni na pietní shromáždění u památníku tzv. druhého odboje na Prašném mostě, které spolu s dejvickým sborem pořádáme kolem výročí posledního boje štábního kapitána Václava Morávka.

Potíže s novou smlouvou na dodávky elektřiny přetrvávají, nefungují světla v kostele a varhany.

Sbírky: Musím opět připomenout archovou sbírku na pomoc pro Turecko a Sýrii po zemětřesení. Sbor odeslal bezprostředně po neštěstí 50 tisíc a staršovstvo počítalo s tím, že podstatná část se sesbírá, ale zatím tato archová sbírka není příliš úspěšná.

Běží už také postní sbírka Diakonie ČCE, jejíž výtěžek podpoří školku a školu v Bejrútu.

Sociální fond našeho sboru také volá po doplnění, dozvěděla jsem se od komise, která se o něj stará. Má, podobně jako fond dostavby, zvláštní účet, informace jsou k dispozici na webu sboru.

Dnešní sbírka je sborová.

Bratr Gregora děkuje za pozdrav od staršovstva, který mu předala Alena Fendrychová, byla u něj na návštěvě v Chitussiho nemocnici. Bratr Gregora hodně na sbor vzpomíná a pozdravuje nás.