Stream bohoslužeb

3. dubna 2022 FS ČCE Praha-Střešovice

Káže Aleš Drápal

text:

Jan 8, 45-59

45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
46 Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?
47 Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste.“
48 Židé mu odpověděli: „Neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem?“
49 Ježíš odpověděl: „Nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému Otci, vy však mi čest upíráte.
50 Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí.
51 Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“
52 Židé mu řekli: „Teď jsme poznali, že jsi posedlý! Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty pravíš: Kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti navěky.
53 Všichni se vrátili do svých domovů.
54 Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh.
55 Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.
56 Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“
57 Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“
58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“
59 Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.