Stream bohoslužeb

19. června 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Dalibor Antalík.

25 Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:

26 „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.

27 Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

28 Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?

29 Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.

30‚ To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘

31 Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?

32 Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.

33 Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Pavel Keřkovský.

V Roztokách 19.6. proběhla instalace sestry farářky Anny Pokorné a zároveň oslava založení nového sboru.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem Antalíkem bude až po prázdninách, 23. června bude biblická hodina v rodině s bratrem Keřkovským, opět u Žárských na Pohořelci.

V sobotu byla brigáda na dokončení zateplení půdy kostela.

Stále je možno přihlásit děti na tábor v prvním srpnovém týdnu, začíná 31. 7., a také do přífarského tábora na konci prázdnin, bude od 28. do 31. srpna, od neděle do středy (ve čtvrtek se už jde do školy). Bližší informace u Ady Vondráškové a Evy Knížkové.

21. červen je výročí popravy vůdců stavovského povstání a je možno se připojit k pietnímu shromáždění, které se koná od 17:00 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Sbírka byla určena na celocírkevní fond solidarity.