Stream bohoslužeb

10. dubna 2022 FS ČCE Střešovice

Káže Alexandra Jacobea

text:

Žalm 22, 1 – 22

1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků “. Davidův.

2Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.

3Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

4Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.

5Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.

6Úpěli k tobě a unikli zmaru , doufali v tebe a nebyli zahanbeni.

7Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.

8Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou:

9„Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“

10 Ty jsi mě vyvedl z života matky , chovals mě v bezpečí u jejích prsou.

11 Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.

12 Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!

13 Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili.

14 Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist.

15 Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru.

16 Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!

17 Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy,

18 mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem.

19 Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.

20 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!

21 Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou;

22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! – A tys mi odpověděl.