Stream bohoslužeb

22. května 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Oliver Engelhardt.

1 Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“

2O dpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.

3 Náš denní chléb nám dávej každého dne.

4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

5 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby,

6 protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘

7 On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘

8 Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje.

9 A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

10 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Jan Balcar.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina až 9. 6. Navíc v tomto týdnu bude zkouška zpěvu – v pondělí, zítra, v 18:00

Biblická hodina v rodině 25. 5. u Žárských, přijde učitel na ETF Pavel Keřkovský a budeme se s ním zamýšlet nad biblickými zdroji lidských práv. Adresa je Pohořelec 26, špatně zvoní zvonek u vrat, a tak to nevzdávat, když hned nepřijdeme otevřít.

28. května bude bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách, začátek v 15:00, plánek cesty na pozvánce.

28. května se v 17:00 u Salvátora uskuteční koncert sdružených pěveckých sborů, salvátorského a hostů z Německa

Sbírka byla určena na potřeby sboru. Pokračuje sbírání darů na JJ, příští neděli už se bude uzavírat. Na synodu, který se konal v minulých dnech, se o struktuře a působení JJ obsáhleji jednalo.