Stream bohoslužeb

10. července 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Emanuel Vejnar.

25 V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

26 Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.

27 Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Ohlášky

Příští neděli bude kázat bratr Pavel Hejda.

Na příští neděli 17. 7. od 18:00 jsme také zváni na modlitební shromáždění na náměstí Míru. Zvou Matěj Opočenský, Tomáš Trusina a další. Ruská agrese proti Ukrajině nabývá nových podob a opět ukrajuje z jejího území, obránci jsou vyčerpaní… Ale podle apoštola ještě vytrvalejší mají být modlitby i naděje těch, kdo zápasí o svobodu, solidaritu a obnovu lidské důstojnosti.

Stále je možno přihlásit děti na tábor v prvním srpnovém týdnu, začíná 31. 7., a také do přífarského tábora na konci prázdnin, bude od 28. do 31. srpna, od neděle do středy (ve čtvrtek se už jde do školy). Bližší informace u Ady Vondráškové a Evy Knížkové.

Sbírka byla určena na potřeby sboru.