Stream bohoslužeb

1. května 2022, FS ČCE Střešovice

Káže Pavel Kočnar.

2 Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.

3 Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.

4 Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.

5 Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

6 neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.

7 V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese.

8Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se.

9 K tobě, Hospodine, volám, tebe, Panovníku, prosím:

10 Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost?

11 Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.

12 Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí,

13 aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.

Ohlášky

Příští neděli bude kázat sestra farářka Lenka Ridzoňová.

Program v týdnu bude obvyklý – mládež v úterý se sejde na faře, ve středu odpoledne děti, konfirmační příprava ve čtvrtek. Biblická hodina s bratrem administrátorem Antalíkem bude 12. 5.

Ve středu 4. 5. se bude konat pravidelná schůze staršovstva.

V pátek 6. 5. 18:00 jsou zváni na zkoušku zpěváci i noví zájemci o zpívání.

Ve čtvrtek se na faře konalo setkání seniorů, které bylo prý velmi příjemné. Anička Fendrychová zve na příští setkání, které by mělo být ve čtvrtek 2. 6. 16:00. Zkusí zajistit hosta a také se počítá s oslavou významného jubilea bratra Kudělky. Bylo by dobré, kdyby přišli i další, mladší členové sboru. Před 2. červnem toto setkání ještě jednou ohlásíme.

Sobotní brigády se zúčastnilo celkem 26 lidí. Děkujeme všem, sborová sestra připravila oběd. Lavice u vchodu je stále ještě obsazena knihami: všechny tyto knihy jsou k rozebrání, je tam i několik CD a předmětů, o nichž nevíme, komu patří. 

Klub Baterka, který zpočátku hledal svou náplň, nyní už funguje naplno – každý všední den dopoledne se tu schází několik ukrajinských dětí z Větrníku. Starají se o ně dobrovolníci, zejména jsou to mladé ženy z našeho sboru (Anna Fendrychová, Kristýna Kabelová, Markéta Majerová, Radka Malik, Petra Nadrchalová, Rut Veselá a Ada Vondrášková), střídají se také dvě ženy z Ukrajiny. Zatím chodí okolo šesti dětí, ale myslíme si, že časem jich bude chodit víc. Tato „školka“ by měla být v provozu do konce června.

Sbírka byla celocírkevní a určena na Křesťanskou službu.